خورشتی گوساله کیمبال 1000 گرمی

خورشتی گوساله کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
راسته ممتاز گوساله کیمبال 1000 گرمی

راسته ممتاز گوساله کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
ران گوساله کیمبال 1000 گرمی

ران گوساله کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
سر دست گوساله کیمبال 1000 گرمی

سر دست گوساله کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
ماهیچه گوساله کیمبال 1000 گرمی

ماهیچه گوساله کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید