خورشتی گوسفند کیمبال 1000 گرمی

خورشتی گوسفند کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
ران گوسفند کیمبال 1000 گرمی

ران گوسفند کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
گردن گوسفند کیمبال 1000 گرمی

گردن گوسفند کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
ماهیچه پلویی گوسفند کیمبال 1000 گرمی

ماهیچه پلویی گوسفند کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
ماهیچه دست گوسفند کیمبال 1000 گرمی

ماهیچه دست گوسفند کیمبال 1000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
نیمه شقه دست گوسفند کیمبال 3000 گرمی

نیمه شقه دست گوسفند کیمبال 3000 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید