بازوی مرغ کیمبال 900 گرمی

بازوی مرغ کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
بال مرغ کیمبال 900 گرمی

بال مرغ کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
بال و بازوی زعفرانی کیمبال 900 گرمی

بال و بازوی زعفرانی کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
جوجه کباب لاری کیمبال 900 گرمی

جوجه کباب لاری کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
جوجه کبابی مکزیکی کیمبال 900 گرمی

جوجه کبابی مکزیکی کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
ران با پوست مرغ کیمبال 1800 گرمی

ران با پوست مرغ کیمبال 1800 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
ران مرغ بدون کعب کیمبال 1800 گرمی

ران مرغ بدون کعب کیمبال 1800 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
ساق ران مرغ کیمبال 900 گرمی

ساق ران مرغ کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
سینه بی استخوان مرغ کیمبال 900 گرمی

سینه بی استخوان مرغ کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
سینه مرغ بدون پوست کیمبال 1800گرمی

سینه مرغ بدون پوست کیمبال 1800گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
فیله مرغ کیمبال 900 گرمی

فیله مرغ کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
گردن مرغ کیمبال 900 گرمی

گردن مرغ کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
مغز ران مرغ کیمبال 900 گرمی

مغز ران مرغ کیمبال 900 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید